Open Source manažerské informační systémy
Problémy MIS, BI, datových skladů a tržišť řešené pomocí Open Source

 

Manažerské informační systémy

Manažerské informační systémy (MIS) jsou systémy pro zpracování dat, ve kterých jsou zpřístupňovány údaje, relevantní pro základní obchodní rozhodování managementu firem. Data v MIS by měla zahrnovat co možná nejvíce operativních systémů a oddělení společnosti.

K čemu je MIS dobrý
Téma MIS je dnes relevantní prakticky pro všechny střední a větší společnosti, které chtějí mít možnost se rychle a s jistotou rozhodovat při řešení každodenních obchodních problémů.
K tomu je přirozeně nutné mít dostatek údajů - v první řadě jde o to, aby byla na jednom místě sjednocena data pocházející z mnoha systémů (účetnictví, controlling, plánování, produkce, prodej, ...).
Na této bázi je pak možno provádět flexibilní analýzy údajů v závislosti na nejrůznějších faktorech a parametrech (lokace, produkty, čas, odvětví činnosti, zákaznících, zaměstnancích, atd.)

Nejdříve analýza, poté implementace
Pro vytvoření MIS je nejprve nutno analyzovat aktuální stav a ujasnit cíle, kterých je třeba dosáhnout. Pouze na základě naplánování cílového stavu je možno přesně určit, která data z jakých systémů a oblastí mají být shromažďována a do jaké podoby musí být transformována, aby mohly být informace v požadované formě prezentovány.
Výsledek musí být ve společnosti, která systém zavádí, vždy jasně pochopen a zvládnut. Fáze analýzy tedy přináší nutnost oboustranného porozumění jak technické, tak především věcné části problémů stejně jako prostředí, v němž se procesy odehrávají.

Poté, co je vytvořen koncept implementace, je třeba

 • Vytvořit strukturu MIS
 • Naimplementovat ETTL (Extract-Transfer-Transform-Loading) procesy, přenášející data z operativních systémů a dalších zdrojů do MIS
 • Vyvinout metody a vyhodnocení pro zpřístupnění dat proudících do MIS
 • Systém zapojit do každodenních procesů a etablovat ho na úrovni managementu firmy včetně použití Business Intelligence (BI) nástrojů pro ad hoc vznikající požadavky uživatelů


Jen velmi málo reálných aplikací vyžaduje individuální vývoj MIS, v drtivé většině je z hlediska času i nákladů výhodnější sáhnout po již existujícím a snadno přizpůsobitelném nástroji, který může implementaci MIS velmi usnadnit.

Proč Open Source
Existuje přirozeně řada klasických komerčních řešení na trhu Business Intelligence jako například Business Objects nebo Cognos. Kromě nich je ale možno použít i řešení na bázi výkonných Open Source systémů. Výhody jsou zřejmé – uspořené náklady na licence je možno investovat do přizpůsobení Open Source systému a do vlastního vývoje přesně odpovídajícího řešení.

Mezi nejznámější Open Source nástroje v oblasti Business Intelligence patří JasperReports, BIRT a také zřejmě nejucelenější a nejpropracovanější z nich, na který se koncentrujeme především – Pentaho.

 
 

Manažerský informační systém na bázi Pentaho


Pentaho je na špici žebříčku business intelligence nástrojů pro vytváření manažerských informačních systémů založených na Open Source. Dlouholetým vývojem došlo k integraci více nástrojů, řešících jednotlivé části problematiky MIS, do jednotné a konzistentní formy. Sada nástrojů Pentaho pomůže při řešení prakticky všech úkolů na poli MIS:

 • Datová integrace (projekt Kettle jakožto ETL/ETTL nástroj řeší problémy přípravy dat pro MIS)
 • Analýzy (projekt Mondrina umožňuje snadné vytváření analýz na bázi OLAP)
 • Reporting (realizován z původního projektu JFreeReport)
 • Publikování dat
 • Dolování dat
 • ... a řadu dalších


Nástroje Pentaho jsou založeny na prostředí Java a je možno je použít jak v případě desktop aplikací, tak i v případě webových aplikací vyvinutých ve standardu Java Enterprise Edition (JEE). Mohou být také instalovány jako samostatné aplikace na aplikačním serveru, stejně jako zahrnuty do existujících aplikací na bázi Java/JEE.

Podporují přirozeně celou řadu dnes rozšířených databázových platforem, jako jsou Oracle, MS SQL Server, Informix, MySQL, PostgreSQL, atd.

Další podrobnosti je možno najít na www.pentaho.com.

 
 
 

Budeme Vás podporovat při...

 • formulování Vašich požadavků
 • posouzení možných systémů
 • implementaci řešení
 • integraci stávajících systémů


>> Kontaktujte nás